การอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

1. ลงทะเบียน

เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com เพื่อทำการลงทะเบียนและระบุรายละเอียดการลงทะเบียนให้เรียบร้อย

2. เลือกการอบรม ตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ

ในการอบรมใบอนุญาตขับรถ มีให้เลือก 3 ประเภทด้วยกัน

 • ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล (รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์สามล้อ) มีระยะเวลาในการอบรม 1 ชั่วโมง
 • ใบอนุญาตขับรถขนส่ง มีระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง
 • ใบอนุญาตขับรถสาธารณะ มีระยะเวลาอบรม 3 ชั่วโมง

ซึ่งการเลือกอบรมนั้นจำเป็นที่จะต้องเลือกให้ถูกต้องกับประเภทการอบรมที่ต้องการ

3. เลือกหัวข้อ “แบบทดสอบก่อนอบรม”

ก่อนการอบรมใบขับขี่นั้น จำเป็นที่จะต้องมีการทำแบบทดสอบก่อนอบรม เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบความรู้พื้นฐานของตนเอง ว่ามีความรู้เกี่ยวกับการขับขี่และการใช้รถใช้ถนน อย่างไร แบบทดสอบก่อนอบรมจะมีจำนวน 3 ข้อ เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จให้ กดส่งข้อสอบ และกดไปขั้นตอนต่อไป

4. ดูวิดีโอการอบรมการขับรถให้จบ
หลังจากการทำแบบทดสอบ ให้ดูวิดีโอการอบรมการขับรถผ่านระบบออนไลน์จนครบจำนวนชั่วโมง หากรับชมวิดีโอไม่จบ หรือปิดหน้าเว็บไซต์ก่อน หรือไม่ได้กรอกข้อมูลยืนยัน จำเป็นที่จะต้องเริ่มรับชมวิดีโอใหม่ตั้งแต่ต้น

5. ตอบคำถามแบบทดสองหลังอบรม
เมื่อดูวิดีโอการอบรมการขับรถผ่านระบบออนไลน์จนครบแล้ว ให้ตอบแบบทดสองหลังอบรมให้ครบทุกข้อ หลังจากนั้น ระบบจะทำการประมวลผลว่าผ่านการทดสอบหรือไม่

6. บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ระบบจะแจ้งผ่านการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถขึ้นมา หลังจากนั้นให้บันทึกหน้าจอผลการอบรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการทำใบขับขี่ใบใหม่ที่กรมขนส่ง

สำหรับการต่อใบขับขี่ออนไลน์นั้น จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจให้ดีเกี่ยวกับชั่วโมงการอบรม เนื่องจากถ้าหากอบรมไม่ครบจำนวนชั่วโมง อาจจะทำให้คุณไม่สามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้ ซึ่งรายละเอียดของการเข้าอบรมนั้น มีข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ใบขับขี่ส่วนบุคคลแบบ 5 ปีเป็น 5 ปี (ต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน) อบรม 1 ชั่วโมง
 • ใบขับขี่ พรบ.ขนส่ง (ต่อล่วงหน้าได้ 6 เดือน) อบรม 2 ชั่วโมง
 • ใบขับขี่สาธารณะ (ต่อล่วงหน้าได้ 3 เดือน) อบรม 3 ชั่วโมง

*หมายเหตุ

 • สามารถเข้าอบรมได้เฉพาะผู้ที่มีใบขับขี่ และเป็นการต่ออายุใบขับขี่เท่านั้น
 • ผลการอบรมออนไลน์จะมีอายุ 90 วัน หรือ 6 เดือนนับจากวันที่ผ่านการอบรม
 • ใบขับขี่เดิม
 • บัตรประชาชนฉบับจริง
 • ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน
 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี (เขียว เหลือง แดง)
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 3. ทดสอบปฎิกิริยาเท้า โดยการเหยียบเบรกหลังเห็นไฟสัญญาณ
 4. ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่
 • รถยนต์ 505 บาท รถ
 • จักรยานยนต์ 255 บาท

สามารถจองคิวการต่ออายุใบขับขี่ได้ที่แอปพลิเคชั่น “DLT Smart Queue”