นโยบายความเป็นส่วนตัวของไรเดอร์

นโยบายความเป็นส่วนตัว – ไรเดอร์

ใครเป็นผู้ควบคุมข้อมูล
ผู้ควบคุมข้อมูล หมายถึงหน่วยงานที่กำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งในที่นี้คือ Delivery Hero
(Thailand) Co., Ltd. ซึ่งมีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่เลขที่ เลขที่ 6 ชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12 อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ฟู้ดแพนด้า” “เรา” “ของเรา” และ “ผู้ควบคุม” ส่วนคำว่า “ไรเดอร์” “คุณ” และ
“ผู้รับเหมาอิสระ” หมายถึงคุณผู้ขับขี่

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับบุคคลใดก็ตามที่เข้าถึงแพลตฟอร์มไรเดอร์ของเราที่ https://rider.foodpanda.co.th (“แพลตฟอร์ม”) หรือ
แอปพลิเคชันมือถือชื่อ “Roadrunner” (“แอปพลิเคชันมือถือ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ยังมีผลบังคับใช้กับคุณตั้งแต่เมื่อคุณส่งใบสมัครเพื่อเป็นไรเดอร์
ของเราและตลอดเวลาสัญญาไรเดอร์ระหว่างคุณกับเรามีผลใช้บังคับตราบเท่าที่คุณเป็นไรเดอร์ของเราตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้

เหตุใดและข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เราประมวลผล
รายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นการชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของเราเกี่ยวกับข้อมูลของคุณที่เราต้องการ และสถานการณ์ต่างๆ ที่เราได้แบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้อื่น
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เราสามารถระบุตัวตนของคุณได้โดยตรงหรือโดยอ้อมในฐานะบุคคล เช่น ชื่อและนามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
วันเกิด ข้อมูลตำแหน่ง หรือที่อยู่อีเมล

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง
เพื่อให้บริการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เราใช้เครื่องมือและระบบต่างๆ ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการจัดส่งคำสั่งซื้อนอกจากนี้เรายังใช้เครื่องมือและระบบภายนอก
และภายในเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการบริหารงานฝ่ายบุคคลและการดำเนินธุรกิจต่างๆ เรารวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ภายในขอบเขตของการใช้ เครื่องมือและระบบ ดังต่อไปนี้:

หมวดหมู่ข้อมูล คำอธิบาย
ข้อมูลประจำตัว ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ รูปภาพ/รูปถ่าย
ข้อมูลการติดต่อ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์
ข้อมูลบัญชี วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด สัญชาติ เพศ รายละเอียดบัญชีธนาคาร หมายเลขประจำตัว เลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ หมายเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี รายละเอียดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ของคุณ เช่น รุ่นและเลขทะเบียนรถ รูปภาพของคุณจากบัตรประจำตัว
ประชาชนและใบขับขี่รถจักรยานยนต์

ข้อมูลประสิทธิภาพ เวลาใช้งานของแอปพลิเคชัน รายละเอียดการสั่งซื้อ วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดและเวลาของการกะ การสนทนาระหว่างไรเดอร์และลูกค้า
ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ ข้อมูล GPS
ข้อมูลทางเทคนิค ข้อมูลอุปกรณ์ในแอปพลิเคชันของไรเดอร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการจัดส่งและประสิทธิภาพ
ข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน ชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินของคุณ
ข้อมูลการตลาด รูปภาพ วิดีโอ เสียง
ข้อมูลความปลอดภัย ภาพถ่าย วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว บันทึกโดย CCTV
ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลอุปกรณ์ที่จำกัด เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP address) หมายเลขประจำตัวอุปกรณ์ หมายเลขประจำตัว
ฮาร์ดแวร์ (MAC address) ระบบปฏิบัติการ ประเภทอุปกรณ์ หมายเลขของ Apple Advertiser ID (IDFA) หรือ Android Ad ID (AAID)

ส่วนหนึ่งของการสมัครเป็นไรเดอร์ foodpanda กำหนดให้คุณต้องส่งสำเนาบัตรประจำตัวเพื่อยืนยันตัวตน และหลังจากนั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
จัดการความผูกพันธ์ตามสัญญาของเรา เอกสารดังกล่าวอาจมีข้อมูลเกี่ยวกับกรุ๊ปเลือดและ/หรือความเชื่อทางศาสนาของคุณ ซึ่งจัดเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
ประเภทพิเศษภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล – มาตรา 26 (“ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน”) foodpanda ไม่มีความตั้งใจไม่ว่าใน
กรณีใดๆ ในการรวบรวมและใช้หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของคุณ ดังนั้นเราสนับสนุนให้คุณขีดฆ่าหรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลที่
ละเอียดอ่อน (หากมี) ก่อนที่จะส่งสำเนาบัตรประจำตัวให้แก่เรา ในกรณีที่คุณไม่ได้ขีดฆ่าหรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว เราจะดำเนินการ
ตามความจำเป็นเพื่อปกปิดข้อมูลดังกล่าวในเอกสารของคุณด้วยเจตนาสุจริต

ในกรณีที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่ foodpanda คุณต้องรับประกันว่าคุณได้แจ้งบุคคลดังกล่าวแล้วอย่างถูกต้องเกี่ยวกับนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และในกรณีจำเป็น คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากเขา/เธอ ก่อน หรือคุณมีเหตุผลทางกฎหมายอื่นๆ ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ดังกล่าวแก่เรา

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ใด
เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะในกรณีที่จำเป็นและมีวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และการประมวลผลที่แบ่งเป็นสัดส่วน เพื่อความ
กระจ่าง เราต้องการให้คุณทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ต่างๆ และปัจจัยทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์เหตุใดเราจึงประมวลผลข้อมูลเพื่อการนี้
ขั้นตอนการสมัครส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัคร เรารวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตาม
ข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา วัตถุประสงค์ของการดำเนินการคือเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับ
หรือการปฏิเสธของผู้สมัคร นอกจากนี้ข้อมูลของคุณจะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ยืนยันตัวตนของคุณด้วย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลบัญชี

ปัจจัยทางกฎหมาย
– การเริ่มต้นสัญญาเพื่อดำเนินการตามคำเสนอของคุณเพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางสัญญา
กับเรา

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่เรา foodpanda อาจไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอน
การสมัครของคุณได้
การยืนยันตัวตนเพื่อปกป้องข้อมูลในใบสมัครของคุณจากมิฉาชีพ เราจำเป็นต้องตรวจสอบตัวตนของคุณและเพื่อ
แน่ใจว่าคุณคือเจ้าของข้อมูลและเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ข้อมูลอ้างถึง ด้วยเหตุนี้ เราใช้มาตรการ
ยืนยันตัวตนเพื่อการตรวจจับพฤติกรรมที่น่าสงสัยในระยะเริ่มต้น เราจะขอให้คุณอัปโหลดรูปภาพ/
ภาพถ่าย “เซลฟี่” ของคุณลงในระบบของเราเพื่อการตรวจสอบและพิจารณาของเรา ซึ่งรูปภาพ
นั้นจะถูกลบทันทีที่การยืนยันตัวตนสำเร็จและเราไม่ต้องการข้อมูลนี้อีกต่อไป

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว

ปัจจัยทางกฎหมาย
– เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การรื้อฟื้นใบสมัครของผู้สมัครหากผู้สมัครไม่ดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครจนสำเร็จ ระบบจะส่ง SMS หรืออีเมลเพื่อเตือน
ผู้สมัครถึงขั้นตอนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้ขั้นตอนการสมัครเสร็จสมบูรณ์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– ข้อมูลการติดต่อ

ปัจจัยทางกฎหมาย
– การเริ่มต้นสัญญาเพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณเพื่อเข้าสู่ความสัมพันธ์ตามสัญญา
กับเรา
– เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา foodpanda อาจไม่สามารถดำเนินการตามขั้นตอน
การสมัครของคุณได้
สัญญาบทสรุปของสัญญารับจ้างอิสระ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– ข้อมูลบัญชี

ปัจจัยทางกฎหมาย
– การปฏิบัติตามสัญญา

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา foodpanda อาจไม่สามารถเข้าทำสัญญากับคุณได้
การเริ่มต้นใช้งานเตรียมความพร้อมวันแรกของการบริการ อบรมไรเดอร์ใหม่

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– ข้อมูลบัญชี

ปัจจัยทางกฎหมาย
– การปฏิบัติตามสัญญา

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา foodpanda อาจไม่สามารถให้คุณเข้าร่วมงานใน
ฐานะไรเดอร์ของเราตามที่ตกลงกันภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระได้
การตรวจสอบสถานะการประเมินความน่าเชื่อถือของไรเดอร์โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลการติดต่อ

ปัจจัยทางกฎหมาย
– การปฏิบัติตามสัญญา

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา foodpanda อาจไม่สามารถประเมินความน่าเชื่อถือของ
คุณหรือการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของคุณได้ ดังนั้น foodpanda อาจต้องยุติความ
สัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเราได้
บัญชีการสร้างบัญชีที่จำเป็นสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– ข้อมูลบัญชี

ปัจจัยทางกฎหมาย
– การปฏิบัติตามสัญญา

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา foodpanda อาจไม่สามารถสร้างบัญชีของคุณกับเราได้
ด้วยเหตุนี้ foodpanda และ/หรือคุณอาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาของเรา
ภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระได้
บันทึกเวลาทำงานบันทึกการทำงานที่ทำโดยไรเดอร์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดและเวลาของกะ

ปัจจัยทางกฎหมาย
– การปฏิบัติตามสัญญา
– เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

หากปราศจากข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกเวลาทำงานของคุณ foodpanda จะไม่สามารถประเมินชั่วโมง
ทำงานและประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ และยังไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าคุณได้ปฏิบัติงาน
ตามข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ foodpanda อาจไม่สามารถชำระเงินที่ถูกต้องสำหรับ
บริการที่คุณมอบให้ภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้
การสื่อสารกับลูกค้าการสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับสถานะการสั่งซื้อหรือการส่งมอบ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– รายละเอียดการติดต่อ
– ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
– เนื้อหาของการสื่อสาร
– รูปภาพ (ถ้ามี)

ปัจจัยทางกฎหมาย
– การปฏิบัติตามสัญญา
– เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

หากไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารกับลูกค้า foodpanda จะไม่สามารถติดตามว่าคุณได้ส่ง
คำสั่งซื้อให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องและ/หรือสำเร็จหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ foodpanda อาจไม่สามารถ
ชำระเงินสำหรับบริการที่คุณมอบให้ภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน
รูปภาพและวิดีโอการถ่ายทำและเผยแพร่ภาพถ่ายและวิดีโอของไรเดอร์ที่เกี่ยวกับสื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย
และการฝึกอบรม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– ข้อมูลการตลาด

ปัจจัยทางกฎหมาย
– ความยินยอม
รูปภาพและวิดีโอการถ่ายทำและเผยแพร่ภาพถ่ายและวิดีโอของไรเดอร์ที่เกี่ยวกับสื่อการตลาด การส่งเสริมการขาย
และการฝึกอบรม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– ข้อมูลการตลาด

ปัจจัยทางกฎหมาย
– ความยินยอม
การบริหารไรเดอร์เรารวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับการประมวลผลและการสร้าง
เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นตามกฎหมาย ตลอดจนค่าตอบแทนของไรเดอร์ของเรา

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลบัญชี

ปัจจัยทางกฎหมาย
– การปฏิบัติตามสัญญา
– ภาระผูกพันทางกฎหมาย

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา foodpanda อาจไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันตาม
สัญญาภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระกับคุณได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูก
หรือจะถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย การไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจทำให้
foodpanda และ/หรือคุณละเมิดหรือทำผิดกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องได้
การสื่อสารเครื่องมือต่างๆ ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างเรากับไรเดอร์ผ่านแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันมือถือ
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลคือการสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับงานที่ดำเนินการโดยไรเดอร์
ภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระกับเรา

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– ข้อมูลการติดต่อ


ปัจจัยทางกฎหมาย
– การปฏิบัติตามสัญญา
– ภาระผูกพันทางกฎหมาย

หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ foodpanda จะไม่สามารถสื่อสารกับคุณหรือให้ข้อมูลที่
จำเป็นแก่คุณในการดำเนินการบริการของคุณภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระกับเรา
การจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว ข้อมูลการประสานงานของไรเดอร์
ของเราจะถูกรวบรวมและคำสั่งซื้อจะถูกส่งให้กับไรเดอร์ที่อยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
– ข้อมูลทางเทคนิค
– ข้อมูลประสิทธิภาพ

ปัจจัยทางกฎหมาย
– การปฏิบัติตามสัญญา
– ภาระผูกพันทางกฎหมาย

หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์นี้ foodpanda จะไม่สามารถมอบ
หมายคำสั่งซื้อของลูกค้าให้กับคุณได้ เนื่องจากเราไม่สามารถระบุได้ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม
ที่สุดเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันตามสัญญาภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระที่เกิดขึ้นโดย foodpanda และ/หรือคุณ
ประมาณการการจัดส่งข้อมูลความเร็วโดยเฉลี่ยจะถูกประมวลผลในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตนได้ เพื่อที่จะสามารถแจ้งให้ลูกค้า
ทราบถึงเวลาจัดส่งที่คาดการณ์ได้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (ไม่ระบุตัวตน)

ปัจจัยทางกฎหมาย
– ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้สถานการณ์นี้ foodpanda จะไม่สามารถมอบ
หมายคำสั่งซื้อของลูกค้าให้กับคุณได้ เนื่องจากเราไม่สามารถระบุได้ว่าคุณอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม
ที่สุดเพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าหรือไม่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันตามสัญญาภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระที่เกิดขึ้นโดย foodpanda และ/หรือคุณ
การชำระเงินการจัดทำหลักฐาน การชำระค่าบริการ การจัดเตรียมหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับ
บริการที่คุณได้ให้ภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระระหว่างเรา

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
-ข้อมูลประจำตัว
-หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
-ข้อมูลการติดต่อ
-รายละเอียดบัญชีธนาคาร
-ข้อมูลประสิทธิภาพ

-ปัจจัยทางกฎหมาย
-การปฏิบัติตามสัญญา
-ภาระผูกพันทางกฎหมาย

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรา foodpanda อาจไม่สามารถชำระค่าบริการที่คุณมีสิทธิ์
ได้รับ นอกจากนี้ เรายังมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเนื่องด้วยบริการที่คุณมอบให้เรา เช่นเดียวกับ
การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับคุณภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ดังนั้น เราจะไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเราได้ หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เรา
อุปกรณ์ไรเดอร์ไรเดอร์อาจได้รับอุปกรณ์สำหรับไรเดอร์จากเรา ซึ่งสร้างเอกลักษณ์ของไรเดอร์ของเราตลอดจน
เพื่อการปกป้องไรเดอร์ของเรา เราจัดการและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่
จำเป็นมีพร้อมอยู่เสมอ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– ข้อมูลการติดต่อ

ปัจจัยทางกฎหมาย
– การปฏิบัติตามสัญญา

หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ foodpanda จะไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ
คุณหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ดังกล่าวตามที่ตกลงกันภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระระหว่างเราได้
บันทึกเวลาเรารวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของไรเดอร์ของเราสำหรับการส่งที่เกิดขึ้นจริง
วัตถุประสงค์ของการประมวลผลคือการรวบรวมชั่วโมงทำงานและการจัดทำบันทึกต่างๆ ที่จำเป็น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
– ข้อมูลประจำตัว
– ข้อมูลการติดต่อ
– ข้อมูลบัญชี
– ข้อมูลประสิทธิภาพ
– ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

ปัจจัยทางกฎหมาย
– การปฏิบัติตามสัญญา
– ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อมูลการบันทึกเวลามีความจำเป็นสำหรับเราในการคำนวณค่าบริการที่คุณมีสิทธิ์ได้รับภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าวเราอาจไม่สามารถชำระเงินสำหรับบริการไม่ว่าบางส่วน
หรือทั้งหมดให้กับคุณได้
การประเมินผลการปฏิบัติงานการประเมินประสิทธิภาพของไรเดอร์จะพิจารณาจากคุณภาพของงาน (รวมถึงการร้องเรียนของ
ร้านอาหารและลูกค้า) ปริมาณการจัดส่ง นอกจากนี้ยังรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความน่าเชื่อถือ
การเข้าสู่ระบบที่เหมาะสมและการรับงานระหว่างกะจนถึงสิ้นสุดกะ อีกทั้งการดำเนินการตามคำสั่ง
ที่ถูกต้องด้วย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลประจำตัว
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลประสิทธิภาพ
ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางเทคนิค

ปัจจัยทางกฎหมาย
การปฏิบัติตามสัญญา

หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ข้างต้น foodpanda อาจไม่สามารถดำเนิน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคุณตามที่ตกลงกันภายใต้ข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระได้ ซึ่งจะส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเรา
การบอกเลิกสัญญาการบอกเลิกสัญญากับไรเดอร์โดยทั่วไปและในกรณีพิเศษ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลประจำตัว
ข้อมูลการติดต่อ

ปัจจัยทางกฎหมาย
การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถื่อว่ามีความจำเป็นสำหรับเราในการปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญา
ระหว่างเรา ซึ่งรวมถึงการยุติความสัมพันธ์ตามสัญญาระหว่างเราด้วย
การออกจากระบบการปิดใช้งานบัญชีที่มีอยู่ การส่งคืนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ได้รับ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลประจำตัว
ข้อมูลการติดต่อ

ปัจจัยทางกฎหมาย
การปฏิบัติตามสัญญา
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถือว่ามีความจำเป็นสำหรับการปิดบัญชีที่มีอยู่ของคุณกับเรา หากปราศ
จากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจไม่สามารถติดตามการส่งคืนเสื้อผ้าและอุปกรณ์ของคุณได้
ซึ่งอาจถือได้ว่าคุณละเมิดข้อตกลงผู้รับจ้างอิสระ
การเก็บรักษาการเก็บรักษาเอกสารต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลประจำตัว
ข้อมูลการติดต่อ
วันเดือนปีเกิด
ข้อมูลภาษี
เวลาทำงาน

ปัจจัยทางกฎหมาย
ภาระผูกพันทางกฎหมาย

เรามีหน้าที่ต้องจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษีซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้
มิฉะนั้น อาจถือว่าเราได้กระทำการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว
การโฆษณาและการตลาดการทำการตลาดออนไลน์ ขั้นตอนวิธีการรับสมัครของเราขึ้นอยู่กับการค้นหาผู้มีโอกาสเป็นไรเดอร์
ให้ได้มากที่สุด ซึ่งเราใช้แคมเปญการตลาดเพื่อหาผู้สมัครที่เหมาะสม ดังนั้น เราจึงขอชี้แจ้งวิธีการ
ของเราอย่างโปร่งใสที่สุด โดยเราจัดการประมวลผลการทำการตลาดออนไลน์ดังต่อไปนี้ รวมถึง
การกำหนดเป้าหมายและการย้ำเตือนเป้าหมาย

1) การกำหนดเป้าหมาย
โดยหลักการแล้ว การกำหนดเป้าหมายหมายถึงการเปลี่ยนและแฝงตัวของแบนเนอร์โฆษณาบน
เว็บไซต์ที่ได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายคือการแสดงแบนเนอร์
ที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผู้ใช้งานและผู้มีโอกาสเป็นไรเดอร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยประการแรก
เรากำหนดกลุ่มเป้าหมาย และประการที่สอง เราว่าจ้างผู้ให้บริการของเราให้แสดงโฆษณาของเรา
ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่ได้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เนื่องจากข้อมูลเหล่านี้จะไม่
ระบุตัวตนตั้งแต่เริ่มต้น เราแบ่งแยกกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มย่อยและแสดงโฆษณาที่แตกต่างกันบน
พอร์ทัลต่างๆ เพื่อให้ได้ผลตรงเป้าหมายมากที่สุด

2) การย้ำเตือนเป้าหมาย
ทันทีที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมไรเดอร์ของเรา เราจะจัด
เก็บข้อมูลนี้ไว้ในคุกกี้ ในขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ พันธมิตรโฆษณาของเราจะแจ้งเตือนคุณใน
นามของเราว่าคุณยังไม่ได้ส่งใบสมัคร เพราะเราไม่อยากให้คุณพลาดการเข้าร่วมโครงการไรเดอร์ที่
ดีของเรา

คุณสามารถปิดใช้งานการย้ำเตือนเป้าหมายได้โดยการติดตั้งส่วนเสริมตามความเหมาะสมสำหรับ
เบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถและควรลบคุกกี้ที่ถูกจัดเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ที่คุณใช้เป็น
ประจำ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ปัจจัยทางกฎหมาย
ความยินยอม
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การติดต่อในกรณีฉุกเฉินสำหรับติดต่อผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉินของคุณในกรณีฉุกเฉิน เช่น เมื่อคุณหมดสติจากอุบัติเหตุ หรือ
ต้องการการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน เป็นต้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

ปัจจัยทางกฎหมาย
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การจัดหาผลประโยชน์ตามสัญญาเพื่อให้ไรเดอร์ที่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์และความคุ้มครองทางประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับรถ
จักรยานยนต์ของตนตามที่ตกลงกันภายใต้สัญญารับจ้างอิสระ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลประจำตัว
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลบัญชี
ข้อมูลการปฏิบัติงาน

ปัจจัยทางกฎหมาย
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวกับเรา foodpanda จะไม่สามารถจัดเตรียมหรือให้ผล
ประโยชน์และ/หรือจัดหาประกันภัยที่เหมาะสมสำหรับรถจักรยานยนต์ของคุณได้ นอกจากนี้
หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ foodpanda จะไม่สามารถคืนเงินหรือชำระเบี้ยประกันใดๆ
ตามที่ตกลงภายใต้ข้อตกลงที่ตกลงร่วมกันได้
การรักษาความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยหรือทรัพย์สิน ทรัพย์สิน และบุคลากรของเราในพื้นที่ของเราโดยการติดตั้งและ
ใช้กล้องวงจรปิด

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

ปัจจัยทางกฎหมาย
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
อำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ของคุณ
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่บังคับใช้
เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้ข้อจำกัด
และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทุกประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับคำขอของคุณ

ปัจจัยทางกฎหมาย
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
ภาระผูกพันทางกฎหมาย

หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ foodpanda จะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันทาง
กฎหมายของเราในการอำนวยความสะดวกหรือให้ช่องทางสำหรับคุณในการใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคลของคุณ
ข้อเรียกร้องทางกฎหมายในบางกรณี เราอาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียก
ร้องทางกฎหมาย รวมถึงการจัดตั้ง การออกกำลังกาย การปฏิบัติตามหรือการป้องกันข้อเรียกร้อง
ทางกฎหมาย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลประจำตัว
ข้อมูลการติดต่อ
ข้อมูลบัญชี
ข้อมูลการปฏิบัติงาน
ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
ข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลความปลอดภัย

ปัจจัยทางกฎหมาย
เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
การจัดตั้ง การดำเนินการ การปฏิบัติตามหรือการป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย

ผู้เยาว์
คุณต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีจึงจะมีสิทธิ์สมัครและ/หรือเป็นไรเดอร์ของเรา หากเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ผู้ซึ่งมีอายุต่ำกว่า
20 ปีหรือไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายไทย ซึ่งตามกฎหมายที่บังคับใช้ยึดความยินยอมเป็นหลักพื้นฐานทางกฎหมาย บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับความ
ยินยอมที่จำเป็นจากบุพการีหรือผู้ปกครองของคุณ และสามารถให้หลักฐานการให้ความยินยอมดังกล่าวแก่เราได้ทันทีเมื่อมีการร้องขอ

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานแค่ไหน
foodpanda จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น และเป็นเวลา 10 (สิบ) ปีหลังจากการ
สิ้นสุดความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรา หรือนับจากการติดต่อ/สื่อสารครั้งสุดท้ายของเรา เว้นแต่จะกำหนดหรืออนุญาตเป็นอย่างอื่นตามกฎหมายที่
ใช้บังคับ
โดยทั่วไป ในกรณีที่เรามีภาระผูกพันทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตลอดระยะ
เวลาการเก็บรักษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

เราแบ่งปันข้อมูลให้แก่ผู้ประมวลผลข้อมูลผู้ใดบ้างและทำไมเราถึงแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล
เราไม่เคยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเรา อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการปฏิบัติงานของเรา เราใช้บริการจากผู้ให้
บริการที่เราเลือกและให้ผู้ให้บริการเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลบางส่วนอย่างจำกัดของเราและเราเฝ้าสังเกตอย่างเข้มงวดในการเข้าถึงข้อมูลของเรา อย่างไรก็ตาม
ก่อนที่เราจะส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประมวลผลในนามของเรา แต่ละผู้ประมวลผลข้อมูล/บริษัทจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบก่อน โดยผู้รับข้อมูลทั้งหมดต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดในการปกป้องข้อมูลทางกฎหมาย และพิสูจน์ระดับการปกป้องข้อมูลด้วย
หลักฐานที่เหมาะสมได้เท่านั้น

เราขอชี้แจ้งให้คุณทราบอย่างโปร่งใสและเข้าใจได้เกี่ยวกับผู้รับข้อมูลทั้งหมดของเราพร้อมด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้

ผู้รับข้อมูล
ผู้ให้บริการภายนอก

เหตุผล
ผู้ให้บริการภายนอกให้ความช่วยเหลือเราในส่วนต่างๆ ที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการจัดการและ
โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแก่เรา หรือการรักษาความปลอดภัยของการดำเนินธุรกิจของเรา เช่น การระบุและ
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยต่อที่ปรึกษาด้านภาษี ทนายความ
หรือผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เฉพาะเท่าที่จำเป็นในการบริการที่พวกเขาได้รับมอบหมาย

สมาชิกของกลุ่มบริษัทของเรา
(“Delivery Hero SE Group”)

เราเป็นบริษัทในเครือของ Delivery Hero SE Group ซึ่งบางครั้งเรามีความจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เราให้ความสนับสนุนซึ่งกันและกันภายใน Delivery Hero SE Group ของเราในการ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของเรา นอกจากนี้เรายังให้เนื้อหาและบริการร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การสนับสนุนทาง เทคนิคของระบบ เรารับผิดชอบอย่างเต็มที่เพื่อให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลร่วมกับ Delivery Hero SE Group เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบของข้อบังคับร่วมกัน เราและ Delivery Hero SE Group ตกลงว่าเราจะรับประกันว่าสิทธิ์ของคุณมีความเท่าเทียมกัน ในกรณีที่คุณต้องการติดต่อหรือส่งคำขอ หรือคำถามใดๆ ไปยัง Delivery Hero SE Group คุณสามารถทำได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อต่อไปนี้ ที่อยู่: Oranienburger Straße 70, 10117 Berlin.

อำนาจดำเนินคดีและกระบวนการทางกฎหมาย

ในกรณีที่ไรเดอร์และผู้ให้บริการบางรายของเราไม่ประพฤติตนอย่างเหมาะสมและต้องการทำให้เราเสียหาย เราจำเป็นต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลเนื่องจากภาระผูกพันทางกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกัน
ความเสียหายของเรา และในการบังคับใช้สิทธิ์ของเราและปฏิเสธข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุสมผลอีกด้วย

เจ้าหน้าที่รัฐ

เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติการตามทางกฎหมายในส่วนของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง กรมสรรพากรที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวเนื่องกับภาษี หรือหน่วยงานต่างๆ ของรัฐผู้มีอำนาจหรือตามคำสั่งของศาล

ลูกค้า/ร้านอาหาร/ร้านค้า/ผู้ใช้อื่นๆ บนแพลตฟอร์มของ foodpanda

ในการให้บริการในฐานะไรเดอร์บนแพลตฟอร์มของฟู้ดแพนด้า โดยทั่วไปแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของไรเดอร์จะถูกเปิดเผยต่อผู้ใช้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของไรเดอร์ เพื่อตอบสนองงาน คำสั่งซื้อ หรือบริการภายใต้ แพลตฟอร์มของฟู้ดแพนด้า

เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามใด
ในขณะที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณส่วนใหญ่ภายในเอเชียแปซิฟิก (APAC) มีบางสถานการณ์ที่เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไป
ยังบริษัทในเครือ Delivery Hero SE และผู้ให้บริการอื่นๆ ดังที่กล่าวถึงข้างต้นที่ตั้งอยู่นอก APAC ผู้รับข้อมูลทั้งหลายของเราจะต้องผ่านข้อกำหนดที่ระบุ
ไว้สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สาม โดยก่อนที่เราจะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังผู้ให้บริการในประเทศที่สาม ผู้ให้บริการทุกราย
จะต้องถูกประเมินผลระดับการปกป้องข้อมูลของตนก่อน เฉพาะผู้ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงระดับการป้องกันข้อมูลที่เพียงพอเท่านั้นจึงจะผ่านการคัด
เลือกให้เป็นผู้ให้บริการ
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศอื่นซึ่งอยู่นอกเขตอำนาจศาลประเทศของ
คุณ ซึ่งไม่มีระดับการป้องกันข้อมูลที่เพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด และเราไม่มีเหตุผลทางกฎหมายใดๆ ที่จะถ่ายโอนหากไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ
เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงความบกพร่องดังกล่าวและต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนที่จะดำเนินการโอนดังกล่าว ไม่ว่าผู้ให้บริการของเราจะตั้งอยู่ใน
APAC หรือในประเทศที่สาม ผู้ให้บริการแต่ละรายต้องลงนามในข้อตกลงการใช้ข้อมูลกับเรา เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ก็ต่อเมื่อเราได้รับ
การอนุญาตและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้แล้วเท่านั้น

คุ้กกี้
เพื่อให้การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรามีความน่าสนใจและเพื่อให้สามารถใช้งานในฟังก์ชันบางอย่างได้ เราใช้สิ่งที่เรียกว่า “คุกกี้” ในหน้าต่างๆ ไฟล์เหล่านี้เป็น
ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกจัดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ คุกกี้บางตัวที่เราใช้จะถูกลบออกหลังจากเบราว์เซอร์สิ้นสุดลง กล่าวคือ หลังจากปิดเบราว์เซอร์
ของคุณ (ซึ่งเรียกว่าคุกกี้ชั่วคราว) ส่วนคุกกี้อื่นๆ ยังคงอยู่ในอุปกรณ์ของคุณและเพื่อให้เราหรือบริษัทในเครือของเราจดจำเบราว์เซอร์ของคุณสำหรับ
การเยี่ยมชมครั้งต่อไปของคุณ (คุกกี้ถาวร)
ด้านล่างนี้ คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกของคุณ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ต่างๆ ที่เราใช้

คุกกี้ที่จำเป็น
คุกกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการใช้งานบนไซต์ของเรา และเพื่อการใช้งานตามคุณลักษณะต่างๆ ซึ่งหากไม่มีการใช้คุกกี้ดังกล่าว ก็จะไม่รับรองว่าการทำงาน
บนไซต์ของเราเป็นไปอย่างเหมาะสม (เช่น การป้อนข้อความ) ในขณะเยี่ยมชมผ่านหน้าต่างๆ บนเว็บไซต์ นอกจากนี้ คุกกี้เหล่านี้เป็นคุกกี้ที่รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าใดที่พวกเขาเข้าชมบ่อยที่สุด และหากพวกเขาได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดจากเว็บไซต์ นอก
จากนี้คุกกี้เหล่านั้นยังช่วยให้ไซต์ของเราจดจำตัวเลือกของคุณ เช่น ภาษาหรือภูมิภาคเพื่อการพัฒนาคุณลักษณะ เรายังใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อจัดเก็บบันทึก
ว่าคุณได้ให้ความยินยอมให้เราใช้คุกกี้หรือจัดเก็บข้อมูลที่คุณป้อนไว้ชั่วคราวตามความจำเป็น

คุกกี้ฟังก์ชัน
คุกกี้เหล่านี้รวบรวมข้อมูลนามแฝงและไม่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของคุณบนเว็บไซต์อื่น เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานที่ไม่อาจระบุ
ตัวตนได้

คุกกี้โฆษณาส่วนบุคคลและโฆษณา
คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อในการแนะนำโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งานมากขึ้นและปรับให้ตรงตามความสนใจของพวกเขา
คุณสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อให้คุณได้รับแจ้งเกี่ยวกับการติดตั้งคุกกี้และตัดสินใจว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธการยอมรับคุกกี้สำหรับบางกรณี
หรือโดยทั่วไปได้ ซึ่งการปฏิเสธการยอมรับคุกกี้อาจส่งผลจำกัดการทำงานของเว็บไซต์/แอพของเราได้

คุณสามารถติดตั้งส่วนเสริมเพิ่มเติมในเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อบล็อกคุกกี้ที่ไม่จำเป็น โดยการดังกล่าว คุณจะไม่เห็นโฆษณาที่จัดตามความสนใจใดๆ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมการใช้คุกกี้ของเรา แต่ไม่ได้ครอบคลุมการใช้คุกกี้โดยผู้โฆษณาอื่นๆ หรือเว็บไซต์บุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งอาจเชื่อมโยง
มายังเว็บไซต์ของเรา หากคุณถูกเชื่อมโยงหรือถูกนำไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม คุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวรวมถึงนโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์
บุคคลที่สามดังกล่าวด้วย

สิทธิ์อะไรบ้างที่คุณมีในฐานะเจ้าของข้อมูลและการใช้สิทธิ์ต่างๆ
คุณอาจใช้สิทธิ์ตามกฎหมายที่บังคับใช้เพื่อขอรายงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้จากเราได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
นอกจากนี้ คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

คำขอของคุณเพื่อใช้สิทธิ์ใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดที่กำหนดโดยกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้หน่วยงานกำกับดูแลที่รับ
ผิดชอบในกรณีของเราคือ
ชื่อผู้มีอำนาจ: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่ : 120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารศูนย์ราชการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
อีเมล: [email protected]

ในกรณีที่คุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือหากต้องการใช้สิทธิ์ที่คุณมีดังกล่าวไว้ข้างต้น กรุณาติดต่อเรา
ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

บริษัท เดลิเวอรี่ ฮีโร่ (ประเทศไทย) จำกัด
เรียน: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล
ที่อยู่ : เลขที่ 6 ชั้นที่ 11 และชั้นที่ 12 อาคารโอ-เนส ทาวเวอร์ ซอยสุขุมวิท 6 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล: [email protected]

จะเกิดอะไรขึ้นหากเราแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
foodpanda อาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยทาง foodpanda จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารที่คุณเลือก ส่วนในกรณีที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงจะส่งผลต่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก่อนหน้านี้ foodpanda จะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและขอความยินยอมจากคุณ (หากมี) ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ