การยื่นภาษีออนไลน์

1. คลิกที่ “ยื่นภาษีออนไลน์” จากนั้นเลือก ประเภทแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา “ภ.ง.ด.90/91” 

ระบบจะแสดงรายละเอียด เลือก “ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91”

ระบบจะแสดงหน้าจอ Login ให้บันทึกหมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนกับกรมสรรพากร หลังจากใส่รายละเอียดครบแล้ว เลือก “ตกลง”

2. เข้าสู่หน้าจอแบบแสดงรายละเอียดในส่วนของข้อมูลผู้มีเงินได้ ให้ตรวจสอบข้อมูลผู้มีเงินได้ ที่แสดง ว่าถูกต้องและเป็นปัจจุบันหรือไม่

หรือหากไม่ถูกต้อง สามารถเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล และแก้ไขที่อยู่ได้

เลือก “ทำรายการต่อไป” ระบบจะแสดงหน้าจอข้อความแจ้งเตือนให้ตรวจสอบข้อมูล ชื่อ/ชื่อสกุล/ที่อยู่ ให้ถูกต้อง **หากเลือกทำรายการต่อไปแล้วจะไม่สามารถ กลับมาหน้านี้ ได้อีก

5. เข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลการยื่นแบบ ซึ่งจะมี 6 หน้า ดังนี้

5.1 หน้าหลัก

5.2 เลือกเงินได้/ลดหย่อน

5.3 บันทึกเงินได้

5.4 บันทึกลดหย่อน

5.5 คำนวณภาษี

5.6 ยืนยันการยื่นแบบ โดยจะต้องกรอกข้อมูลเรียงลำดับตามแต่ละหน้า ไปจนถึงหน้ายืนยันการยื่นแบบฯ แต่สามารถ ย้อนกลับมาแก้ไขข้อมูลในหน้าหัวข้อต่างๆ ได้

5.1 หน้าหลัก ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดขอผู้มีเงินได้ ดังนี้

 • ผู้มีเงินได้
 • สถานภาพผู้มีเงินได้
 • สถานการณ์ยื่นแบบ
 • คู่สมรส
 • ข้อมูลการมีเงินได้และสถานการณ์ยื่นแบบฯ ของคู่สมรส

5.2 เลือกเงินได้/ลดหย่อน แสดงข้อมูล ดังนี้

 • เลือกรายการเงินได้พึงประเมิน สำหรับไรเดอร์ เลือกมาตรา 40(8)
 • เลือกเงินได้ที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน

5.3 บันทึกเงินได้

 • ระบบจะแสดงข้อมูลตามประเภทเงินได้พึงประเมินที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 5.2 สามารถย้อนกลับไป เพิ่ม/ลด ประเภทเงินได้
 • เลือกประเภทเงินได้ “จำนวนเงินได้ทั้งหมด” ระบบจะคำนวณอัตราร้อยละที่ใช้ หักค่าใช้จ่ายให้อัตโนมัติ หรือเปลี่ยนเลือกเป็นหักค่าใช้จ่ายจริงได้
 • บันทึกข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งหมด (ในกรณีไม่มีให้ใส่เป็น 0.00) และ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้จ่ายเงินได้

5.4 บันทึกลดหย่อน

 • รายการลดหย่อนและยกเว้นจะปรากฏตามที่เลือกไว้ในหัวข้อที่ 5.2 ส่วน “เลือก เงินได้ที่ได้รับยกเว้น/ค่าลดหย่อน” ในกรณีที่ไม่เลือกก็จะไม่ปรากฏ สามารถย้อนกลับไป เพิ่ม/ลด รายการลดหย่อนได้
 • สามารถบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับการลดหย่อนและยกเว้นภาษีได้ไม่เกินเกณฑ์ที่ สรรพากรกำหนด ถ้าบันทึกจำนวนเงินเกินเกณฑ์จะขึ้นข้อความปฏิเสธแจ้งเตือน

5.5 คำนวณภาษี ระบบจะสรุปข้อมูลการคำนวณภาษี และเงินได้ที่ได้รับยกเว้นสามารถ กรอกในส่วนการคำนวณภาษีได้ ดังนี้ (ในกรณีไม่มีให้ใส่เป็น 0.00)

 • เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา/การกีฬา
 • เงินบริจาค
 • ภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นจากการซื้ ออสังหาริมทรัพย์

สามารถเลือกแสดงเจตนาบริจาคภาษีให้พรรคการเมืองได้ ในกรณีที่มีภาษีชำระตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

5.6 ยืนยันการยื่นแบบ

 • ระบบจะแสดงใบหน้าแบบรายการภาษี ภ.ง.ด.90/91 ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้บันทึก และจำนวนเงินที่ต้องชำระภาษี กรณีไม่มีภาษีชำระจะแสดงเป็น 0.00 บาท
 • เลือก “ยืนยันการยื่นแบบ” จะสิ้นสุดการบันทึกแบบแสดงรายการภาษี

กรณีที่ผู้มีเงินได้มีภาษีชำระไว้เกิน ระบบจะปรากฏส่วนคำร้องขอคืนภาษี ดังนี้

 • มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี
 • ไม่มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี หากเลือก “มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี” ระบบจะแสดงข้อความให้แจ้งผลการคืนเงินภาษี ผ่านระบบ SMS โดยให้ระบุเบอร์โทรศัพท์แล้วตกลง เลือกทำรายต่อไป ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอน ต่อไป

ในส่วนนี้ หาก “มีความประสงค์จะขอคืนเงินภาษี” โดยสามารถเลือกวิธีการจัดส่งเช็คคืนภาษีได้ ดังนี้

 • ไม่ประสงค์ลงทะเบียน EMS
 • ประสงค์ลงทะเบียน EMS ฉบับละ 32 บาท โดยหักจากเงินภาษีที่ได้คืนของท่าน ทั้งนี้ ต้อง ได้รับคืนไม่น้อยกว่าค่าบริการฝากส่ง

กรณีที่เลือก “ประสงค์ลงทะเบียน EMS ฉบับละ 32 บาท” จะมีข้อความแจ้งเตือน และแสดงจำนวนเงินคงเหลือที่ขอคืนภาษี

6. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เลือก “ยืนยันการยืนแบบ”

7. ระบบจะแสดงผลการยื่นแบบ สามารถเลือก “พิมพ์แบบ”

ภาพและข้อมูลอ้างอิงจาก : กรมสรรพากร