การจ่ายค่ารอบแบบรายวัน

การจ่ายค่ารอบแบบรายวัน

อัปเดต ณ เดือนธันวาคม 2565

การรับค่ารอบรายวัน

ไรเดอร์จะได้รับเงินค่ารอบในวันนั้นๆ ในวันถัดไป โดยระบบจะหักจากออเดอร์เงินสดที่เก็บจากลูกค้า