หลักสูตรขับขี่ปลอดภัย foodpanda X Yamaha

สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์อย่ามาฮ่า หรือ YRA 
การจัดอบรมหลักสูตรการขับขี่ปลอดภัย มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  1. เพื่อเสริมทักษะการขับขี่ให้ไรเดอร์ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เกิดความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพเส้นทาง ลดการสูญเสียบุคลากรและทรัพย์สินอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนนให้แก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป
  2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างวินัยจราจร ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ สามารถขับขี่บนท้องถนนเมืองไทยได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย
  3. เพื่อร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เป็นส่วนหนึ่งของการลดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์